Welkom !

Op de website van het "Historisch genootschap Civiele en Militaire Collaboratie 1940-1945" (CMC 40-45).

Algemeen

Het genootschap is een platform voor personen die ge´nteresseerd zijn in, en zich bezighouden met de oorzaken, het verschijnsel en de gevolgen van civiele en militaire collaboratie in de periode 1940 tot en met 1945 door Nederlanders. Het genootschap heeft de juridische vorm van een vereniging.

Visie

In het tijdvak september 1939 en mei 1945 waren grote delen van Europa bezet door de Duitse legers en werden geregeerd door Duitse overheden. In alle bezette landen collaboreerden personen, partijen en instellingen met het Duitse bewind om velerlei redenen. De omvang en de aard van collaboratie heeft de loop van de Nederlandse maatschappij in belangrijke mate, gedurende de Tweede Wereldoorlog Ún tot op de huidige dag, be´nvloed. Dit fenomeen dient, mede gelet op het gevoelige karakter, op objectieve en nauwkeurige wijze bestudeerd te worden. Het genootschap moedigt onderzoek en uitwisseling van informatie aan en wel in verenigingsverband. Van leden wordt in beginsel verwacht dat zij bereid zijn om waar mogelijk bij te dragen aan het beantwoorden van vragen van anderen en deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten. Het verzorgen van een presentatie over een eigen specialisatie is welkom. Dit alles onder het motto "voor leden, door leden".Personen die specifieke vragen hebben in verband met familieonderzoek, maar die geen intentie hebben om deel te nemen aan het genootschap op de wijze zoals hierboven omschreven, kunnen hun vragen indienen bij het genootschap; zie het e-mailadres onder de knop Contact boven aan deze website. De vragen zullen worden uitgezet op het besloten forum en na verloop van tijd zal de vragensteller worden ge´nformeerd over de reacties.

Afbakening

Het primaire interessegebied ligt tussen het moment van bezetting van het Nederlands Koninkrijk en haar bevrijding. In dit tijdvak was collaboratie een feit. Het secundaire gebied wordt gevormd door, op basis van causale verbanden door de periode van 1870 (ontstaan Duitse Rijk) tot en met de huidige dag.

Doelstellingen

  • Objectiviteit. Het genootschap streeft objectieve geschiedschrijving na.
  • Kennisbundeling. Wij streven een bundeling van kennis na. Door het verenigen van kennisdragers en hun archieven vormt het genootschap de ultieme bron van informatie ten aanzien van het onderwerp civiele en militaire collaboratie 1940 - 1945.
  • Kennisdeling. De leden worden gestimuleerd om onderling zoveel mogelijk kennis te delen of in ieder geval kenbaar te maken welke informatie bij het lid aanwezig is.
  • Kennisborging. Uitvoer van de voorgaande doelstellingen zorgt ervoor dat de kennis bij het genootschap in ruime zin geborgd wordt; de informatie is aanwezig en beschikbaar.
  • Informatieverstrekking. Doordat de informatie aanwezig en beschikbaar is kan de informatie eventueel verstrekt worden aan derden. Het genootschap verstrekt uitsluitend informatie en medewerking wanneer de doelstellingen en de motieven van de aanvrager van bonafide en oprechte aard zijn.

Activiteiten

Het genootschap kent de volgende activiteiten: Internet: Het genootschap presenteert zich met een website met een besloten forum. Dit forum is het medium voor informatie-uitwisseling tussen de leden onderling. Samenkomsten: Jaarlijks wordt een gecombineerde ledenvergadering met Nieuwjaarsborrel gehouden. Presentaties en excursies: Het genootschap streeft er naar per jaar 2 presentaties of excursies te organiseren.

De banner van het historisch genootschap CMC 40-45.


  Tekst: Historisch genootschap Civiele en Militaire Collaboratie 40 - 45 ę 2005 vragen en/of opmerkingen: mail